Werkagenda

De SDV heeft een werkagenda opgesteld om de dataverwerking voor kwaliteitsregistraties te stroomlijnen en administratieve lasten voor zorgprofessionals te verminderen. Specialisten en organisatoren van de kwaliteitsregistraties bepalen de inhoud. Zij maken afspraken over het standaardiseren en harmoniseren van informatiemodellen, definities en codesystemen. Vervolgens werken de dataverwerkers aan technische interoperabiliteit, zoals communicatiestandaarden, transport en opslag van data. 

Deze pagina geeft een overzicht van de werkagenda en de voortgang. 

Eenduidige registratie

Het FMS project ‘Verduurzamen Kwaliteitsregistraties’ heeft een aantal kwaliteitsregistraties en verwerkers op weg geholpen met het opbouwen van kennis over o.a. Zorg Informatie Bouwstenen (ZIBs) en aansluiting bij internationale standaarden (zoals LOINC en Snomed CT) en de aansluiting van de data bij het zorgproces. Deze kennis wordt nu breed ingezet.

De SDV stelt aan de kwaliteitsregistraties en de Federatie van Medisch Specialisten (FMS) op gestandaardiseerde wijze informatie beschikbaar over de huidige vullingsgraad van registraties. Dit dient als basis voor verdere optimalisatie en harmonisatie van registraties. 

Betere inzet van standaarden

De SDV onderzoekt samen met de FMS hoe standaarden voor het eenduidig vastleggen en delen van informatie, beter toegepast kunnen worden in de architectuur van de kwaliteitsregistraties. Dit zorgt voor maximalisatie van de interoperabiliteit tussen bronsystemen van zorgorganisaties en kwaliteitsregistraties, tussen kwaliteitsregistraties onderling en tussen kwaliteitsregistraties en onderzoek. Dit draagt bij aan meer grip, verlichting van administratieve lasten, transparantie, het beter kunnen hergebruiken van data en het ontsluiten van data voor onderzoeksdoeleinden.

Voortgang

  • Gepland 2021

Voortgang

  • Q3 2020: Vergelijking gebruik Zorg Informatie Bouwstenen (ZIB’s) in de kwaliteitsregistraties uitgevoerd.
  • Q4 2020: Overleg met FMS
  • Q4 2020 (Gepland): Overleg met Nictiz 
  • Q1 2021 (Gepland): Start Proof of Concept voor eenduidige decentrale gegevensuitwisseling

Pseudonimiseren aan de bron

De SDV stelt criteria op en werken scenario’s uit voor een pseudonimisatiedienst, waardoor direct herleidbare persoonsgegevens zoveel mogelijk uit de registratie worden gehouden. Deze dienst moet het mogelijk maken om patiënten door de keten van zorgverleners te volgen, en om diverse brondata op patiëntniveau te koppelen. Dit draagt bij aan het verlichten van administratieve lasten en volgt privacy-by-design principes.

Bredere inzet van FAIR principes

De SDV inventariseert de mogelijkheden om de FAIR-principes breder in te zetten. Daarmee wordt data Findable, Accessible, Interoperable en Re-usable, waardoor meer grip en transparantie ontstaat. Ook wordt het bijvoorbeeld makkelijker om data te ontsluiten voor onderzoeksdoeleinden. 

Voortgang

  • Q4 2020: Diverse partijen, waaronder ZorgTTP, TNO, Nictiz en VZVZ zijn voor de requirementanalyse geïnterviewd.
  • Q4 2020: Drie mogelijke implementatiescenario’s worden uitgewerkt, inclusief business case. 
  • Q1 2021 (Gepland): Scenario’s bespreken met alle belanghebbende stakeholders.

Voortgang

  • Gepland 2021