Privacy verklaring

De SDV vindt het belangrijk om de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die aan de SDV is toevertrouwd te waarborgen. Wij verwerken uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig, op een veilige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG).

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze website https://sdv-zorg.nl/.

Verwijzingen in deze Privacyverklaring naar “SDV”, “we”, “wij” of “ons” hebben betrekking op Samenwerkende Data Verwerkers.

Welke typen persoonsgegevens verwerken wij?

Indien u gebruik maakt van onze websites kunnen wij de volgende (typen) persoonsgegevens verwerken:

  • IP-adres;
  • Informatie over uw surf- en kijkgedrag en eventueel uw locatie en andere cookie-informatie.

De SDV-website kan doorlinken naar andere websites, waaronder websites van organisaties buiten Nederland.

Op deze andere websites is deze Privacyverklaring niet van toepassing. Wij raden u aan om de privacyverklaring van elke website die u bezoekt te bekijken, zodat u steeds weet wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij persoonsgegevens?

SDV verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om uw bezoek aan onze websites zo veel mogelijk te optimaliseren en om onze diensten steeds verder te verbeteren.
  • Om uw gebruikservaringen op de website te personaliseren.

Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doelen gebruikt dan waarvoor u deze informatie in eerste instantie aan ons hebt verstrekt.

Uitzonderingen hierop zijn wanneer wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting, als u ons toestemming geeft om uw persoonsgegevens ook voor een ander doel te verwerken of als verdere verwerking is toegestaan op basis van de privacywetgeving.

Op basis van welke grondslagen verwerken wij persoonsgegevens?

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken doen wij dit op basis van gerechtvaardigd belang, op basis van uw toestemming of op grond van de wet.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van SDV, in de volgende gevallen:

  • Het optimaliseren en/of personaliseren van content van onze website.

Wij zullen bij een beroep op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ altijd een belangenafweging maken tussen uw privacybelang en ons bedrijfsbelang.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij delen geen persoonsgegevens met derden.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

We slaan uw gegevens op in datacentra bij voorkeur in Europa. We hanteren daarbij strenge beveiligingsmaatregelen.

Het kan zijn dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie en daar worden opgeslagen. In dat geval zorgen we ervoor dat uw privacy op een passende manier beschermd blijft.

Hoe beveiliging wij uw persoonsgegevens?

SDV heeft beveiligingsmaatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig.

Zo wordt de toegang tot persoonsgegevens strikt beperkt tot degenen die namens SDV betrokken moeten zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens en die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn.

Personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Deze verplichting leggen wij ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

SDV bewaart de persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de doelen van de gegevensverwerking, dit wettelijk verplicht of toegestaan is, of totdat u ons vraagt uw gegevens te verwijderen.

Welke rechten heeft u?

Recht op inzage:  U heeft recht op inzage in persoonsgegevens die wij van u verwerken (artikel 15 van de AVG).

Recht op rectificatie:U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn (artikel 16 AVG).

Recht op verwijdering:  U kunt in een aantal gevallen aan SDV vragen om verwijdering van uw gegevens (artikel 17 AVG).

Recht op beperking van de verwerking: U kunt SDV vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken (artikel 18 AVG).

Recht op overdraagbaarheid van gegevens:U heeft in een aantal gevallen het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdagen naar een derde partij (artikel 20 AVG).

Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 21 AVG).

Heeft u klachten, een verzoek of een vraag?

Als u een klacht, verzoek of vraag heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of daartegen bezwaar wilt maken, stuur dan uw klacht, opmerking of bezwaar per email naar info@sdv-zorg.nl.

U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft dan kunt u contact opnemen met de SDV: info@sdv-zorg.nl

Het kan voorkomen dat onze Privacyverklaring in de toekomst wijzigt. Het is daarom raadzaam om regelmatig onze Privacyverklaring te raadplegen, op onze website staat altijd de meest actuele versie.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 november 2020